Privaatsuspoliitika ja küpsised

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

Kasutades HNK Analüüsitehnika OÜ veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

Isikuandmete vastutav töötleja on HNK Analüüsitehnika OÜ, registrikood 10360403, telefon +372 671 8871, e-mail: hnk@hnk.ee

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks HNK Analüüsitehnika OÜ (edaspidi HNK) isikuandmeid (edaspidi Andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).
Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isiku Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks: isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

HNK kodulehel oleva tellimiskirja ja hinnapäringu vormi täitmisel küsitakse Teie käest nime, e-posti aadressi, telefoni numbrit, aadressi ja teiste andmete sisestamist.
Kust ja mis eesmärkidel andmeid kogutakse?
HNK kasutab nende andmeid, kes on saatnud sooviavalduse (tellimuse või küsimuse näiteks tellimiskirja ja hinnapäringu vormi või e-kirja kaudu) meie poolt pakutavate kaupade ja teenuste kohta või on varem kasutanud teenuseid või on siiani kasutamas teenuseid. Kogume ja kasutame püsiklientide ja kontakteerunud isikute (sealhulgas “vanad” ehk “mitteaktiivsed kliendid”) andmeid. Kasutame andmeid, mis on kogutud avalikest allikatest (selles sisaldub ka kolmanda osapoole soovitusena saadetud avalik info).

Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogub HNK isikuandmeid otse andmesubjektidelt koos nende nõusolekuga. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid (nt kodulehe analüüsiprogramm Google Analytics), et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Mis on küpsised ja milleks neid kasutatakse?

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Milliseid küpsiseid kasutatakse?

*Sessiooniküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist; *püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid HNK veebilehel;

*Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse (näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne.), kusjuures need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada ning siia hulka kuuluvad nt Google Analytics;

*Kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Google Maps.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.


Kellele andmeid edastatakse?

HNK hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele (volitatud töötlejatele) üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Nimekiri volitatud töötlejatest:

• Omniva,TNT, Cargobus, ACE Logistics – Isikuandmeid (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress) edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
• Smartaccounts ja Omniva – Isikuandmeid edastatakse majandus- ja raamatupidamistarkvarade teenusepakkujatele raamatupidamistoimingute tegemiseks.
• Google – Isikuandmeid (brauseri, operatsioonisüsteemi ning teiste võrguidentifikaatorite info) kogutakse anonüümselt statistikaks ja analüüsiks, et e-poe kasutajakogemust ja tehnilist lahendust paremaks muuta.
• Võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted.
• Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.

Isikuandmete säilitamine, turvalisus ja andmetele ligipääs.

Isikuandmeid hoitakse ettevõtte serveris ja Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

HNK võib saata klientidele teavet teenuste, pakkumiste ja uudiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed või nõustunud saama meilt teavet. Teavet saab klient niikaua, kuni klient palub viimaste tegevuste lõpetamist.

HNK säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Andmete säilitamise tähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada erinevaid probleeme ja vajadust täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui õigusaktid isikuandmete säilitamist ei nõua ja HNK neid ei vaja, kustutame me need isikuandmed. Sel juhul võime antud isikuandmeid kasutada ainult statistilistel eesmärkidel ja üksnes pseudonümiseeritud (anonümiseeritud) kujul.

Isikuandmete turvalisuse koha pealt püüame teha kõik võimaliku, et vältida andmetele loata juurdepääsu. HNK poolt kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks on kehtestanud mõistlikud kaitsemeetmed tehniliste ja füüsiliste piirangutega. Tagame andmetele juurdepääsu lähtudes üksnes kehtivatest õigusaktidest ja sealjuures kaitseme maksimaalselt isikuandmete konfidentsiaalsust.

Kliendi õigused ja muud sätted

Kliendil on õigus pääseda ligi HNK poolt töödeldavatele ja säilitatavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsuste korrigeerimist.

HNK poolt saadud turundusteatest loobumiseks kirjutage sellekohane sooviavaldus ja saatke e-kiri aadressil hnk@hnk.ee

HNK peab järgima mitmeid kliendiõiguseid: parandamisõigusega on kliendil õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed viivituseta korrigeeritaks; Kliendil on õigus nõuda tema andmete kustutamist, kui on täidetud teatud lisatingimused. Kliendil on õigus nõuda enda isikuandmete töötlemist.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on kliendi nõusolek, siis on kliendi õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kui on küsimusi Teie isikuandmete säilitamise või turvalisuse kohta, siis palun kirjutada hnk@hnk.ee .

Vaidluste lahendamine.

Kui on küsimusi oma õiguste kohta või soovite rakendada mõnda allolevat punkti, siis palun saata vastavasisuline kiri hnk@hnk.ee. Kui HNK poolt pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee) ja/või Eesti Vabariigi kohtu poole.

Viimati uuendatud: 23.12.2019